Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Loopkevers

Onderzoek naar de loopkevers bracht aan het licht, dat bij het Grenspark een grote verantwoordelijkheid ligt voor het behoud van enkele Rode Lijst-soorten.
Enkele van die Rode Lijstsoorten zijn loopkevers die uitsluitend op onbegroeid zand voorkomen.

Bastard zandloopkever (Cicindela hybrida)

Uit het twee jaar durend onderzoek, uitgevoerd in 2005 en 2006, blijkt dat het open zand een enorme diversiteit herbergt aan tientallen soorten loopkevers, waaronder enkele zeer zeldzame. Op de volledige eindresultaten van het onderzoek is het nog even wachten, maar er werden intussen al niet minder dan 19 Rode Lijstsoorten aangetroffen. Twee soorten uit de categorie 'met uitsterven bedreigd', 4 'bedreigd', 3 'kwetsbaar', 6 'zeldzaam' en 4 'achteruitgaand'. Als we even dieper inzoomen op deze soorten dan zien we, dat hun voorkeursbiotoop bestaat uit duinen en stuifzanden. Reden te meer waarom we het open zand met dit LIFE-project opnieuw kansen willen geven. Vooral van belang is, dat het open zand aan Vlaamse zijde opnieuw verbonden wordt met het open zand aan Nederlandse zijde, omdat uit de studie blijkt, dat enkele van deze zeldzame kevers zich bijna uitsluitend 'lopend' verplaatsen. Met andere woorden: ze zijn het vliegen verleerd. Deze kleine populaties zijn dan ook bijzonder kwetsbaar geworden. Door ze weer met elkaar te verbinden, kunnen ze opnieuw uitgroeien tot één grote populatie. Wetend dat deze loopkevers samen met andere ontelbare insecten aan de basis staan van de voedselpiramide, is het niet verwonderlijk, dat deze soorten belangrijk zijn!

Amara quenseli
De Rode Lijst voor Vlaanderen meldt na 1950 enkel nog waarnemingen uit de omgeving van Mol (Desender el.all, 1995). In 2003 en 2005 werd de soort waargenomen in Malle (Jacobs, M. pers.med). In Nederland komt deze soort nog voor op de zandgronden, maar is ze zeldzaam geworden. In totaal werden er 314 individuen gevangen en volgens de onderzoeker lijkt de soort niet bedreigd, mits met behoud van voldoende open zand en buntgrasvegetatie.

Cicindela maritima
In Vlaanderen staat deze soort op de Rode Lijst en is haar voorkomen enkel gekend aan de kust. In Nederland komt de soort voor in het gehele duingebied en is ze gekend van stuifzanden in het binnenland. Maar zowel in Nederland als Vlaanderen is de soort sterk achteruitgegaan. Opvallend daarbij is, dat deze soort enkel gevangen werd in het enige relatief grote open zandgebied aan Vlaamse kant. Het blijkt dus een goede indicator te zijn van 'open zand'. Als eenmaal het open zand hersteld is in het project, dan is het zinvol om te kijken of deze soort voordeel haalt uit de inrichtingsmaatregelen.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie